lunes, 22 de febrero de 2016

LA IMPORTÀNCIA DE LES EMOCIONS

La importància de les emocions
Les emocions són un pilar fonamental en la vida de tot ser viu. Les emocions bàsiques com la tristesa, l'alegria, la por, la ira i la sorpresa, junt amb la resta d'emocions configuren el nostre dia a dia.

Pensant en el poder que tenen les emocions com a generadores de canvi, ja que incidixen directament en el comportament i pensament, és obvi que complixen un paper vital en la formació de la personalitat. Arribats a este punt, és interessant observar certs indicadors importants que assenyalen la necessitat de comptar amb una intel·ligència emocional sana, sincera i ben desenrotllada. No cal oblidar que reprimir les emocions és un senyal molt negativa per a la nostra salut mental. En este cas, estarem transformant el nostre propi intel·lecte en un sentit artificial, a base d'imposicions i no de necessitats naturals.

“La inteligencia emocional es la habilidad humana que permite percibir, comprender y regular las emociones propias y de aquellos que nos rodean." 
-Mayer-

La importancia de las emociones
Las emociones son un pilar fundamental en la vida de todo ser vivo. Las emociones básicas como la tristeza, la alegría, el miedo, la ira y la sorpresa, junto al resto de emociones configuran nuestro día a día.

Pensando en el poder que tiene las emociones como generadoras de cambio, dado que inciden directamente en el comportamiento y pensamiento, es obvio que cumplen un papel vital en la formación de la personalidad.
Llegados a este punto, es interesante observar ciertos indicadores importantes que señalan la necesidad de contar con una inteligencia emocional sana, sincera y bien desarrollada.
No hay que olvidar que reprimir las emociones es una señal muy negativa para nuestra salud mental. En este caso, estaremos transformando nuestro propio intelecto en un sentido artificial, a base de imposiciones y no de necesidades naturales.

video:
http://youtu.be/19ptGZ10Swk

PREPARANT ESLÒGANS PER A LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ

Preparant eslògans per a la campanya de comunicació
A la tercera sessió fem una presentació amb algunes idees per fer la campanya de comunicació de la convivència escolar. Podeu veure-la al següent enllaç.
L'objectiu és posar exemples perquè els xiquets decidisquen el que volen elaborar, per tal de fer sentir la seua veu. Després de la visualització del vídeo treballem en equip per pensar els nostres eslògans.


Preparando solgans para la campaña de comunicación
En la tercera sesión hacemos una presentación con algunas ideas para realizar la campaña de comunicación sobre la Convivencia Escolar. Podéis verla en este enlace.
El objetivo es poner ejemplos para que los alumnos decidan lo que desean elaborar, para hacer sentir su voz. Despuñes de la visualización del vídeo trabajamos en equipo para pensar nuestros slogans.
 


TREBALLANT EN EQUIP PER LA CONVIVÈNCIA

Treball en equip. D'això es tracta.
Les dinàmiques i els jocs sempre són en equip, intentem ajuntar els grups de forma aleatòria per tal que els alumnes es mesclen i es relacionen amb tots els companys. Fem també els grups mixtes, amb xics i xiques per trencar la barrera invisible que ens trobem a totes les aules cada matí. Una barrera que separa als xics de les xiques i que intentem traspassar per cohesionar al grup. Sols encetem un camí, en tres dies no podem resoldre tots els conflictes que ens trobem a les aules, però podem escoltar el que ens diuen els xiquets i les xiquetes, per a poder començar a canviar les coses.


Trabajo en equipo. De eso se trata.
Las dinamicas y los juegos siempre son en equipo. Intentamos juntar los grupos de forma aleatoria para que los alumnos se mexclen y se relacionen con todos los compañeros. Hacemos también grupos mixtos, con chicos y chicas para romper la barrera invisible que nos encontramos en todas las aulas cada mañana. Una barrera que separa a los chicos de las chicas y que intentamos traspasar para cohesionar al grupo. Sólo comenzamos un camino. Somos conscientes de que con tres días no podemos resolver todos los conflictos que nos encontramos en los colegios, sin embargo lo que sí podemos es escuchar lo que nos dicen los niños y niñas, para poder comenzar a cambiar las cosas.

UNA CANÇÓ PER A TOTES I TOTS

Una cançó per a totes i per a tots
Ens hem quedat sorpreses amb el regal que ens ha fet Núria, una alumna de cinqué del col·legi Graüll de Xàbia.  L'hem grabada llegint la lletra de la seua cançó, que convida a jugar als xics i a les xiques tots junts, al que siga: fútbol, bàsquet o pilla pilla, perquè l'important és compartir el joc entre iguals. Esperem en breu poder grabar la cançó amb música per a que la seua veu arribe ben lluny.

Una canción para todas y para todos
Nos hemos quedado muy sorprendidos con el regalo que nos ha hecho Núria, una alumna de quinto del col.legi Graüll de Xàbia. la hemos grabado leyendo la tera de su canción, que invita a jugar a los chicos y a las chicas todos juntos, a lo que sea: fútbol, Baloncesto o pilla pilla, porque lo que importa es compartir el juego entre iguales.
Esperamos poder grabar pronto la canción con la música para que su voz llegue bien lejos.


Gràcies!
Gracias!

domingo, 21 de febrero de 2016

EMBASTANT LA CONVIVÈNCIA AL PORT DE XÀBIA

PRIMERES REFLEXIONS SOBRE LA CONVIVÈNCIA.

Després d'un divertit escalfament en el qual hem realitzat unes dinàmiques de grup per conèixer-nos un poc, ens hem posat a treballar en equips per tal de conèixer la visió que tenen els xiquets de la convivència, el conflicte i la violència.
Ha sigut molt interessant sobretot quan ho hem posat en comú i hem reflexionat sobre el significat dels tres conceptes. Tots han coincidit en que la convivència consisteix en viure amb altres persones en pau i harmonia, i s'ha associat el concepte a paraules com: tranquil·litat, col·laboració, amor, amistat, respecte, cooperació, alegria... Quant al conflicte, ha sigut interessant perquè un dels grups l'ha definit com "Tindre un problema amb una persona i solucionar-lo parlant", és a dir, ha tingut una visió positiva del conflicte, reconeixent-lo com a part de la convivència i com a oportunitat per aprendre i canviar. La resta de grups ha associat el conflicte a la violència, però després hem explicat que el conflicte no és violent, sinó que la violència és un tipus de resposta enfront del conflicte.

Quan hem definit violència hem parlat dels diferents tipus, centrant-nos amb més detall amb l'assetjament escolar o bulling.

La reflexió del dia ha sigut que les tres paraules estan lligades per un fil, que les connecta i les engloba. Ens quedem amb eixa metàfora, amb eixe fil que embasta i uneix el conflicte amb la convivència, que el veu com una oportunitat de canvi, que podem resoldre de forma no violenta i trobar solucions bones per a tots.


DURANT LES PRIMERES SESSIONS ES TREBALLEN ELS CONCEPTES: CONVIVÈNCIA, CONFLICTE I VIOLÈNCIA

CONFLICTE, VIOLÈNCIA I CONVIVÈNCIA. 
El 5 de febrer els almumnes del Col.legi Maria Inmaculada trebellen els conceptes de Conflicte, Violència i Convivència.

El 5 de febrero los alumnos del Colegio Marían Inmaculada trebajan los conceptos de Conflicto, Violencia y Convivencia.
vídeo:
https://youtu.be/an0hSyuhB0c 

collage.1.mcollage.3.mi.collage.2.mi.DURANT LES SEGONES SESSIONS ES TREBALLEN LES EMOCIONS

DURANT LES SEGONES SESSIONS ES TREBALLEN LES EMOCIONS.

Representaciones de Conflictos y la importancia de las Emociones, el Autocontrol y la Empatía

Somos seres emocionales
¿Podemos sentir siempre lo mismo? ¿Podemos siempre estar bien? Es importante sentir todas las emociones y también es importante controlarlas para evitar las soluciones negativas de los conflictos.
En este vídeo podemos observar la sesión del Colegio Graüll: Representaciones de Conflictos y la importancia de las Emociones.

Representacions de Conflictes i la importància de les Emocions, el Autocontrol i l'Empatia

Som sers emocionals
Podem sempre sentir el mateix? Podem sempre estar bé? És necessari sentir totes les emocions. És important sentir les emocions i també és important controlar-les per a evitar les solucions negatives dels conflictes.
En aquest video podem observar la sessió del Col.legi Graüll: Representacions de Conflictes i Lla importància de les Emocions.

vídeo:
https://youtu.be/6x-gNpDlGFE 
También en el colegio María Inmaculada trabajamos las emociones durante la segunda sesión.
També en el col.legi Maria Inmaculada es treballen les emocions durant la segona sessió.


COMENCEN LES SESSIONS

COMENCEN LES SESSIONS.
01.Febrero.2016.
Primera sesión: Trenc d’Alba. Comienzan las sesiones en los centros educativos de Xàbia.
Comienza “Xàbiaconviu, per la convivència escolar”. Comienzan las sesiones en los centros educativos de Xàbia.
El proyecto comienza a dar sus primeros pasos. La primera sesión tuvo lugar  el 1 de febrero en el Col.legi Trec d’Alba con 25 alumnos. Los talleres tienen el objetivo de presentar al agente tutor como figura amiga, cercana y de confianza, para ello en ellos se promueve la convivencia escolar contando con la participación y la implicación directa de los alumnos a la hora de diagnosticar cuáles son las fuentes de conflictos, cómo aprovecharlos como fuente de conocimiento y, con todo ello, confeccionar una campaña de comunicación que utilizará el Ayuntamiento para sensibilizar de este grave problema tanto a la comunidad escolar como a la sociedad de Xàbia en general.

01.Febrer.2016.
Primera sessió: Trenc d’Alba. Comencen les sessions en els centres educatius de Xàbia.
Comença “Xàbiaconviu, per la convivència escolar”. Comencen les sessions en els centres educatius de Xàbia.
El projecte ha començat a donar els seus primers passos. La primera sessió va tindre lloc en el Col.legi Trec d’Alba amb 25 alumnes. Els tallers tenen l’objectiu de presentar l’agent tutor com a figura amiga, pròxima i de confiança, per a això es promourà la convivència escolar comptant amb la participació i la implicació directa dels alumnes a l’hora de diagnosticar quines són les fonts de conflictes, com aprofitar-los com a font de coneixement i, amb tot això, confeccionar una campanya de comunicació que utilitzarà l’Ajuntament per a sensibilitzar d’este greu problema tant a la comunitat escolar com a la societat de Xàbia en general.

Resum de la sessió del dia 1 de febrer per Pau Llorca Llinares. Trenc d’Alba. 
PROGRAMA #XÀBIACONVIU
Activitats de l’ ajuntament al cole del Trenc d’Alba per Pau Llorca Llinares

  • A les 9:00 comença l’activitat a la classe de cinqué, aleshores arriba Marina, una amiga coneguda de la classe. Però,… no hi havia vingut soles, aquesta vegada havia vingut amb Carlos i amb Amparo, dos persones més de l’ajuntament, més diversió per a la classe de cinqué.
  • Quan comença l’ activitat Marina fa cinc grups de cinc persones per fer un joc al voltant de la pau, on hem tingut que buscar sinònims de paraules relacionades amb la pau i la no violència.
  • A la segona activitat també tracta de la pau, però molt mes divertida, hem fet un teatre d’una baralla on hi havia que solucionar el problema, en resum va estar molt divertit!
collage xàbiaconviu2
Xàbiaconviu
Xàbiaconviu

ELS ALUMNES SÓN ELS PROTAGONISTES DE LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ

ELS ALUMNES SÓN ELS PROTAGONISTES DE LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ.
Xàbia, 30 de Gener de 2016.


30.Enero.2016
Los alumnos son los protagonistas de la Campaña de sensibilización
Los participantes, o sea los mismos alumnos, irán contando su propia experiencia en este blog
Las conclusiones a las que irán llegando los alumnos mediante debates, representaciones, dinámicas grupales, en fin mediante su propia experiencia y su reflexión serán determinantes para la creación de la propia campaña de difusión.
Amparo Botella Moreno, desde su propia experiencia en Comunicación, nos comenta: “Esta campaña no será una campaña cualquiera, el hecho de que los propios alumnos se identifiquen con ella, expresen sus propias emociones y su creatividad serán los transmisores con los que vamos a llegar de una manera directa y natural”. Y es que el valor añadido con el que se cuenta es decisivo.
La simple observación de cómo van desarrollándose las sesiones irán ayudándonos a confeccionar la campaña final”.
Y es que en este proyecto, los propios alumnos decidirán cómo difundir la campaña. Ellos serán los protagonistas desde principio a fin.

30.Gener.2016
Els alumnes són els protagonistes de la Campanya de sensibilització
Els participants, o siga els mateixos alumnes, aniran comptant la seua pròpia experiència en este blog Les conclusions a què aniran arribant els alumnes per mitjà de debats, representacions, dinàmiques grupals, en fi per mitjà de la seua pròpia experiència i la seua reflexió seran determinants per a la creació de la pròpia campanya de difusió.
Amparo Botella Moreno, des de la seua pròpia experiència en Comunicació, ens comenta: "Esta campanya no serà una campanya qualsevol, el fet de que els propis alumnes s'identifiquen amb ella, expressen les seues pròpies emocions i la seua creativitat seran els transmissors amb què arribarem d'una manera directa i natural". I és que el valor afegit amb el que es compte és decisiu. La simple observació de com van desenrotllant-se les sessions aniran ajudant-nos a confeccionar la campanya final". 
I és que en este projecte, els propis alumnes decidiran com difondre la campanya. Ells seran els protagonistes des de principi a fi.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE "XÀBIACONVIU, PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR"

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE "XÀBIACONVIU, PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR".
Xàbia, 28 de Gener de 2016. Saló de Plens del Ajuntament de Xàbia
28.Enero.2016
Xàbia comienza la campaña de sensibilización “Xàbiaconviu” en los colegios para prevenir casos que dañen la convivencia escolar
La Policía impulsa este programa que en una primera fase implicará a todos los colegios en la confección de una campaña de sensibilización por la convivencia escolar
La Policía Local de Xàbia presentó el jueves 28 de enero un nuevo programa piloto para prevenir la violencia escolar que pondrá en marcha en colaboración con los colegios. Se trata del programa “Xàbiaconviu, per la convivencia escolar” (por la convivencia escolar).
Se trata éste de un programa que cuenta con una subvención de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el que se pretende introducir la figura del “Agente Tutor” mediante una fórmula original: se trata de introducir a los agentes de policía dentro de los centros escolares como una figura de referencia y confianza para alumnado, profesores y padres de la que echar mano ante cualquier conflicto.
El intendente jefe de la policía, José Antonio Monfort, ha definido este programa como novedoso, ilusionante y ambicioso, y sobre todo, pensado para ofrecer el mejor servicio y que el cuerpo municipal sea para los xabieros un referente en seguridad y convivencia. El agente tutor será uno más dentro del sistema escolar pero sin perder la autoridad que le confiere su condición de policía.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Pepa Gisbert, señaló que Xàbia ha estudiado proyectos similares en comunidades como Baleares o Madrid, ya que en la Comunidad Valenciana no se aplican por el momento. La edil indicó que el proyecto servirá para mejorar la convivencia en los colegios e incidirá en la vertiente preventiva tanto en los casos de absentismo escolar como de posibles episodios de violencia, ciberviolencia, bullying o cualquier problemática que pueda sufrir el alumnado.
Por su parte, el alcalde, José Chulvi, ha mostrado su apoyo a esta campaña que trabaja por mejorar la convivencia y por prevenir un problema tan grave como es el acoso escolar. El primer edil ha felicitado a la policía local por su preocupación constante para mejorar el servicio y por buscar subvenciones como la que ahora permite empezar con este proyecto que se espera tenga continuidad.

28.Gener.2016
Xàbia comença la campanya de sensibilització “Xàbiaconviu” en els col·legis per a previndre casos que danyen la convivència escolar
La Policia impulsa este programa que en una primera fase implicarà a tots els col·legis en la confecció d’una campanya de sensibilització per la convivència escolar
La Policia Local de Xàbia va presentar el dijous 28 de gener un nou programa pilot per a previndre la violència escolar que posarà en marxa en col·laboració amb els col·legis. Es tracta del programa “Xàbiaconviu, per la convivència escolar” (per la convivència escolar) .
Es tracta d’un programa que compta amb una subvenció de la Federación Española de Municipios i Provincias, amb el que es pretén introduir la figura del “Agent Tutor” a través d’una fórmula original: “es tracta d’introduir als agents de policia dins dels centres escolars com una figura de referència i confiança per a alumnat, professors i pares de qui tirar mà davant de qualsevol conflicte.
L’intendent cap de la policia, José Antonio Monfort, ha definit este programa com a nou, il·lusionant i ambiciós, i sobretot, pensat per a oferir el millor servici i que el cos municipal siga per als xabieros un referent en seguretat i convivència. L’agent tutor serà un més dins del sistema escolar però sense perdre l’autoritat que li conferix la seua condició de policia.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Pepa Gisbert, va assenyalar que Xàbia ha estudiat projectes semblants en comunitats com a Balears o Madrid, ja que a la Comunitat Valenciana no s’apliquen de moment. L’edil va indicar que el projecte servirà per a millorar la convivència en els col·legis i incidirà en la prevenció tant en els casos d’absentisme escolar com de possibles episodis de violència, ciberviolencia, bullying o qualsevol problemàtica que puga patir l’alumnat.
Per la seua banda, l’alcalde, José Chulvi, ha mostrat el seu suport a esta campanya que treballa per millorar la convivència i per previndre un problema tan greu com és la violència escolar. El primer edil ha felicitat la policia local per la seua preocupació constant per a millorar el servici i per buscar subvencions com la que ara permet començar amb este projecte que s’espera tinga continuïtat.
xàbiaconviu1
xàbiaconviu
28.Enero.2016
“Xàbiaconviu, per la convivència escolar” está dirigido por la Policía Local y coordinado por Marina Sanmartín Llopis
La primera fase da comienzo el 1 de febrero bajo la coordinación de Marina Sanmartín Llopis
La monitora plantea en principio tres sesiones en los seis colegios públicos y concertados de Xàbia, dirigidas a los alumnos de 5 de Primaria; una edad que se ha considerado idónea por ser en la que aparecen los primeros conflictos y porque pueden ser referentes para los más pequeños.
Cada sesión tendrá una duración de 90 minutos.
Sanmartín incide en que las actividades tendrán como referencia la educación emocional y la resolución pacífica de los conflictos, con una metodología totalmente participativa y con técnicas teatrales que desarrollen su inteligencia emocional y creatividad para que los alumnos aprendan a través de su propia experiencia.
28.Gener.2016
“Xàbiaconviu, per la convivència escolar” està dirigit per la Policia Local i coordinat per Marina Sanmartín Llopis
La primera fase comença l’1 de febrer amb la coordinació de Marina Sanmartín Llopis
La monitora planteja en principi tres sessions en els sis col·legis públics i concertats de Xàbia, dirigides als alumnes de 5é de Primària; una edat que s’ha considerat idònia per ser en la que apareixen els primers conflictes i perquè poden ser referents per als més menuts.
Cada sessió tindrà una duració de 90 minuts.
Sanmartín incidix en que les activitats tindran com a referència l’educació emocional i la resolució pacífica dels conflictes, amb una metodologia totalment participativa i amb tècniques teatrals que desenrotllen la seua intel·ligència emocional i creativitat perquè els alumnes aprenguen a través de la seua pròpia experiència.